AXA

Analyse van de koers van het AXA aandeel

--- Publiciteit ---
76.4% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder.
 
Grafiek van Tradingview

Onder de bedrijven waarvan de effecten op de beurs zijn genoteerd, met name op de Franse markt, zijn er vele grote financiële groepen waarvan de activiteiten nauw of op afstand verbonden zijn met het bank- of verzekeringswezen. Een van de meest populaire aandelen onder handelaren en particuliere beleggers is bijvoorbeeld het aandeel van de AXA-groep, dat bekend staat om zijn sterke liquiditeit en zijn vermogen om te innoveren. Hier is wat basisinformatie over dit bedrijf en advies over het analyseren van de koers van het aandeel.  

Elementen die de prijs van dit actief kunnen beïnvloeden:

Analyse nr. 1

In het kader van deze analyse zal het verzekeringsbedrijf, en meer bepaald het segment van de levensverzekeringen, dat een groot deel van de inkomsten van de groep genereert, met de grootste aandacht moeten worden gevolgd.

Analyse nr. 2

Ook de positionering van AXA in de opkomende markten en alle operaties die de Groep daar uitvoert om zijn aanwezigheid te vergroten, zullen nauwlettend worden gevolgd.

Analyse nr. 3

Ook de digitale sector en de online verkoop zijn voor AXA een belangrijke manier om de verkoop te stimuleren. De ontwikkeling van nieuwe online diensten door de Groep zal immers nauwlettend moeten worden gevolgd.

Analyse nr. 4

De economische omstandigheden in de landen waar de AXA-groep is gepositioneerd, zullen natuurlijk ook een onmiskenbare invloed hebben op deze waarde en daarom moet u deze gegevens in de gaten houden.

Analyse nr. 5

Natuurlijk zou de AXA-groep, zoals alle verzekeringsmaatschappijen, zijn winstgevendheid kunnen zien dalen door een toename van de schadeclaims en -schade. Wij zullen deze statistieken dan ook nauwlettend in de gaten houden.

Analyse nr. 6

Tot slot zullen we natuurlijk rekening moeten houden met de steeds sterkere concurrentie in deze sector van activiteit wereldwijd en dus met de actualiteit van de belangrijkste tegenstanders ervan

--- Publiciteit ---
Verhandel het AXA-aandeel!
76.4% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. CFD's handelen met Plus500

Algemene presentatie van AXA :

De AXA-groep, die vooral bekend is in Frankrijk, is in feite de leider op de verzekeringsmarkt in heel Europa en zijn inkomsten worden gegenereerd door een veelheid van uiteenlopende activiteiten zoals levens- en schadeverzekeringen, maar ook door vermogensbeheer, internationale verzekeringen en bancaire activiteiten.

Deze groep breidt zijn activiteiten uit in verschillende Europese landen, maar maakt het grootste deel van zijn winst in Frankrijk, waar hij snel een bevoorrechte positie inneemt op de markt van de ziektekostenverzekeringen. Het vlaggenschipproduct van AXA is de ziekenfondsverzekeraar, die nog steeds een van de meest stabiele is ten opzichte van de concurrentie.

De levensverzekeringsactiviteiten van de AXA Groep zijn de grootste, goed voor 61,4% van het premie-inkomen, en omvatten spaar-, pensioen-, persoonlijke beschermings- en gezondheidscontracten.  Daarna volgt een schadeverzekering in de sectoren auto's, woningen, onroerend goed, aansprakelijkheid en grote risico's, alsmede hulpdiensten. Ten slotte is AXA ook actief in vermogensbeheer, dat goed is voor 3,8% van de inkomsten, en in aanverwante bancaire activiteiten in Frankrijk, België en Duitsland.

 

De concurrentie van het AXA-aandeel kennen:

Door de belangrijkste concurrenten van de Axa-groep te kennen, kunt u de belangen van de verzekeringssector beter begrijpen. Door de resultaten te observeren en het nieuws van deze concurrerende bedrijven te volgen, kunt u immers de gevolgen voor Axa afleiden en zo uw beursstrategie gemakkelijker aanpassen.

 

Strategische allianties opgezet door de AXA-groep :

Wat de partnerschappen van Axa betreft, moeten we ons richten tot de start-ups die de kern vormen van de alliantiestrategie van deze verzekeraar. Zo heeft Axa onlangs haar krachten gebundeld met Blablacar en Deliveroo om haar diensten aan te bieden aan jonge innovatieve bedrijven.

 

Inleiding en notering van het AXA-aandeel :

De koers van het AXA-aandeel beweegt zich al vele jaren op en neer in opeenvolgende en liquide trends. Daarom zijn veel beleggers geïnteresseerd in dit aandeel.

 

Beursgegevens

Om u te helpen beter te begrijpen wat er voor het Axa-aandeel op het spel staat, hebben we u zojuist een aantal essentiële en relevante gegevens verstrekt, zoals de technische historische evolutie en enkele belangrijke data in de economische en financiële geschiedenis van het aandeel. Maar het is ook belangrijk om wat meer algemene gegevens te kennen, zoals de gegevens die we nu aan u gaan communiceren:

Al deze gegevens zijn essentieel voor een goed begrip van de belangen van het Axa-aandeel en kunnen worden gebruikt voor een van de analyses van dit aandeel.

 

Wat zijn de voordelen en de sterktes van het aandeel AXA als beursactivum?

Voordat u gaat handelen op de beurskoers van AXA, moet u uiteraard zo goed mogelijk op de hoogte zijn van de economische groeivooruitzichten van de Groep. Om dit te doen, moet u leren over de sterke en zwakke punten van het bedrijf en zowel de aan te grijpen kansen als de potentiële bedreigingen die de ontwikkeling van het bedrijf kunnen vertragen, opsporen. Dit is wat we u hier in meer detail voorstellen.

Om te beginnen moet worden opgemerkt dat de AXA-groep veel sterke punten heeft, waaronder een zeer sterke aanwezigheid op de internationale markt, met activiteiten in niet minder dan 50 verschillende landen. In Europa blijft AXA een belangrijke speler in de verzekeringssector, die qua marktaandeel op de tweede plaats staat. De Groep is ook een van de grootste vermogensbeheerders ter wereld, met name dankzij de activa die verbonden zijn aan de levensverzekeringspolissen die zij aanbiedt.

Dankzij haar Direct Assurance-dochter, die verschillende soorten verzekeringscontracten via het internet en telefonisch aanbiedt, is AXA momenteel de leider in de onlineverkoop in deze sector.

Tot slot is de financiële kracht van dit bedrijf, dat nog steeds veel investeerders aantrekt, natuurlijk opmerkelijk.

 

Wat zijn de nadelen en zwakke punten van het aandeel AXA als beursactivum?

De AXA-groep heeft echter niet alleen sterke punten en heeft ook een aantal zwakke punten waar men zich bewust van moet zijn. De groep zou met name bekritiseerd kunnen worden vanwege een gebrek aan diversificatie in haar activiteiten, die relatief gericht blijven op levensverzekeringen, sparen en pensioendiensten. Hoewel haar internationale aanwezigheid een onmiskenbare kracht is, is het ook betreurenswaardig dat haar expansie vooral geconcentreerd is in Europa en weinig in de rest van de wereld. Daarnaast is AXA sterk afhankelijk van renteverhogingen in schadeverzekeringen, wat een negatieve invloed kan hebben op de winstgevendheid van deze activiteit, die een van de kernactiviteiten van de Groep is. De Groep heeft ook te maken met toenemende concurrentie op de Italiaanse en Spaanse markt en heeft moeite om zich goed te ontwikkelen op deze markten.

Tot slot is het jammer dat de dochtermaatschappij AXA Banque tot nu toe slechts relatief zwakke resultaten heeft gemeld in vergelijking met de verwachtingen. Dit is ongetwijfeld te wijten aan een gebrek aan specialisatie op dit gebied en een zeer sterke concurrentie van grote bankgroepen en onlinebanken.

 

De argumentenvooreenverhoging van de aandelenkoers van AXA :

Een van de meestinteressanteargumentenvooreenwaarschijnlijkeopwaartse trend in de aandelenkoers van AXA betreftnatuurlijk de positionering van AXA bijEuropese en internationale spelers in specifiekesegmenten van haar industrie. De AXA-groepismomenteelimmers de nummertwee in Europa en de wereldleider op het gebied van levensverzekeringen. Het isook de wereldleider op het gebied van vermogensbeheer. Dezeleidendepositiewerdmogelijkgemaaktdooreenlangetermijnstrategie die de Groep al zo'n 30 jaarvolgt en die voornamelijkgebaseerdis op strategischeovernames van bedrijven over de helewereld. Dezesterkepositiegeeft AXA vandaag de dag eenbeterezichtbaarheid over de helewereld dan de meeste van zijnconcurrenten en eenbijnavolledigedekking van de verschillendesegmenten van de industrie.

Dit brengtonsinderdaadbijeenanderpositief argument voor de toekomstigeevolutie van dezeaandelenkoers, die ditmaalbetrekkingheeft op de opsplitsing van de activiteiten van dezegroep in verschillendesegmenten. Weherinnereneraandatlevens- en pensioenspaarproductenalleen al goedzijnvoorbijna 58% van de activiteiten van de Groep. Daarnavolgenschadeverzekeringsproducten met 33% van de omzet, daarna internationale verzekeringen en vermogensbeheer. Het feitdatdezeverschillendesegmentenafzonderlijkzijn, biedt AXA eenbeteredekking van de marktbehoeften en beschermingtegen de risico's die verbondenzijnaanéénenkel type product.

Naastdezeargumentenmoetookwordenopgemerktdat de financiëlepositie van de ondernemingbijzonder solide is, wat het gevoel van veiligheid van aandeelhouders en investeerdersversterkt en henstimuleert om posities in tenemenwanneerzijkopen. Dezefinanciëlekrachtisgrotendeels te dankenaan het gecentraliseerdebeheer van de liquide middelen van de onderneming, met eensolvabiliteitsratio van 191% in september 2016.

Sindsbijna 8 jaarricht de AXA Groepzijnactiviteiten en investeringen op bepaaldesnelgroeiende of opkomendelanden en dit begintzijnvruchtenaf te werpen. Zoheeft AXA sinds 2010 maar liefst 4,2 miljard euro geïnvesteerd in Azië en is het bedrijfdaarmeemarktleider in zijnsector. Het heeftook 0,7 miljard euro geïnvesteerd in het MiddellandseZeegebied, Afrika en Latijns-Amerika en 200 miljoen euro in Oost-Europa. De huidigeopleving van dezegeografischesegmenten zou daaromtengoedemoetenblijvenkomenaan AXA en nogmeerinkomstenmoetengenereren.

Eenandereinteressantestrategievoor de ontwikkeling van AXA is de toenemende focus op digitaal. Doorgebruik te maken van dezecommunicatie- en distributiekanalenwordt de Groepsteeds moderner en verbetert het merkimago. Het kan ookeenbrederemarktbereiken en concurrerenderzijntenopzichte van de concurrentie. Nogsteedsvanuitstrategischoogpunt en om de winstgevendheid en het resultaatverder te verbeteren, heeft AXA onlangsbeslotenzich te richten op technischeproductenzoalsgezondheid, persoonlijkebescherming en unit-linkedpensioenproducten, die betere marges bieden en mindergevoeligzijnvoorrenteschommelingen en -zwakheden.

 In het algemeen, en alswe de resultaten van AXA vergelijken met die van de markt in het algemeen, zienwedat de Groepalseen van de weinigebedrijven in staatis om somsrecordwinsten te genereren in eenongunstigklimaat met lagereëlerentevoeten of zeervolatielemarkten.

Het laatste argument vooreenstijging van de aandelenkoers van AXA betreft het algemenevertrouwen van analisten en ratingbureaus in dit aandeel. De Groepprofiteert van een AA-rating van verschillende van dezebureaus en analistenzijn het eens over de betrouwbaarheid van dit aandeel.

 

Argumententengunste van eenkoersdaling van AXA :

Zoals u wellichtuit het bovenstaandeheeftkunnenopmaken, is de AXA Groepeenfinancieel solide groep met eenaantrekkelijkestrategie die haar in staatmoetstellen om haaractiviteiten en inkomsten in de komendejaren te latengroeien. Beursbeleggersnemenechter niet genoegen met eeneenvoudige analyse van de sterkepunten van dezegroep, maar houdenookrekening met de zwakkepunten en de argumentenvooreendaling van dit aandeel, die wij u hier naderzullentoelichten.

In de eersteplaatsmoet, gezien de zeerspecifiekesectorwaarin de AXA-groepactiefis, wordenopgemerktdathaarkapitaalstructuurzeergevoeligisvoor de grillen van de financiëlemarkten. Dit geldt met namevoor de voortzetting van het huidigelagerenteklimaat, datbedoeldis om de door AXA aangebodendiensten met gegarandeerde rente te bestraffen en de marges van de levensverzekeringen op peil te houden, evenals de sterkestijging van de rentevoeten.

Ookbij de overgrotemeerderheid van de verzekeraars, en dus ookbij AXA, is de rentabiliteit van de spaarproductenaanzienlijkstructureelgedaald. Wat de nieuwespaarcontractenbetreft, liggen de rentabiliteit en de marges van de verzekeraarsmomenteeldichtbij nul, wat op lange termijneenreëelprobleemis.

De winstgevendheid van de AXA-groep kan ookvaaknegatiefwordenbeïnvloeddoorbepaaldegebeurtenissen die toternstigeverliezenleiden. Het gaat hier met name om gebeurtenissenalsterroristischeaanslagen of klimaatrampen, en meer in het bijzonder om overstromingen, die al enkelejarenaan de gang zijn.

Het voldoenaan de kapitaalvereisten van de GSII-regelgevingiseenandereernstigebelemmeringvoor de ontwikkeling van AXA, die er toch in slaagt om voorlopigaandezevereisten te voldoen.

Het laatste argument tengunste van eenkoersdaling van het AXA-aandeelbetreft dit keer het gebrekaanbelangstelling van beleggersvooraandelen in dezesector. Sinds de financiëlecrisis die Europa enkelejarengeledenheeftgetroffen, hebbeninvesteerdersnamelijkeenzekerwantrouwen, zo niet echtwantrouwen, getoondtenopzichte van de financiëlebedrijven in deze zone, waaronder de verzekeringsmaatschappijen.

Een aantal veelgestelde vragen

In welke beursindexen zijn de AXA-aandelen opgenomen?

Momenteel is het AXA-aandeel opgenomen in drie belangrijke beursindexen: de CAC 40, de SBF 120 en de Eurostoxx 50. Maar het is ook opgenomen in verschillende secundaire indices, waaronder de volgende: CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Large 60, Euro Stoxx 50, Euronext 100, Euronext CDP Environment France EW, Euronext CDP Environment France Ex Oil, FTSE Eurotop 100, Low Carbon 100 Europe, PEA, Stoxx Europe 50, Stoxx France 50.

Wat is het aandeel van AXA de laatste tijd?

Historisch gezien heeft het marktaandeel van de AXA Groep de afgelopen vijf jaar met ongeveer -15,78% gepresteerd. In de afgelopen drie jaar bedroeg deze prestatie -19,80%, in de afgelopen twee jaar -12,83% en in het afgelopen jaar -14,04%. Tot slot moet worden opgemerkt dat deze zelfde prestatie in de eerste drie maanden van 2020 -9,45% bedroeg.

Wat is het risiconiveau van het AXA-aandeel op korte en lange termijn?

Het geschatte risiconiveau voor het AXA-aandeel over een maand bedraagt 39,87%. In de komende drie maanden neemt dit risico toe tot 74,01%. Het risiconiveau van deze voorraad daalt dan tot 53,79% over zes maanden en vervolgens tot 27,06% over drie jaar. Ten slotte wordt dit risico voor een periode van 10 jaar op 39,27% geschat. Dit geeft aan dat het risico op de lange termijn lager is.

--- Publiciteit ---
Verhandel het AXA-aandeel!
76.4% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. CFD's handelen met Plus500